پرتاب کاوشگر 4 ایران به فضا

در مراسم رونمایی از کاوشگر 4 که با حضور رئیس جمهور در بهمن امسال برگزار شد سرپرست سازمان فضایی کشوراز پرتاب کاوشگر 4 بدون موجود زنده جهت آزمایش زیرسامانه های آن در اسفند امسال خبر داده بود که این وعده در 24اسفند با پرتاب موفق کاوشگر 4 تحقق یافت . ari1

این پرتاب به عنوان تحقق بخشی از فرایند اکتساب فناوریهای لازم و با هدف آزمودن عملکرد سیستم و زیرسیستم های ذیل انجام شد:
1-سکوی پرتاب
2-موتور وزنه تنظیم ارتفاع وبالکهای کنترلی
3-سیستم های الکترونیک ومخابراتی(تله متری)
-مجموعه حسگرها وتجهیزات صدور فرمان جدایش
5-مجموعه جدایشموتور ودماغه
6-مجموعه بازیابی شامل شلیک کننده سازو کاررهاسازچترهای ترمزی واصلی
7-ایستگاههای زمینی تله متری داده وتصویر
8-مجموعه ایستگاههای مکان یاب(رنجینگ)
9-سازه وپوشش های حرارتی
10-کپسول زیستی وپشتیبانی حیات (با کمک شبیه سازی موجود زنده )
بعلاوه در این آزمایش عملیات پیچیده و گسترده رنجینگ شامل 15خودرو عملیاتی و 2 فروندهلی کوپتردر وسعتی بیش از 300کیلومتربرای اولین بار آزمایش و هدایت شد
از نتایج و دستاوردهای این پرتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-عملکرد صحیح موتورحامل کاوشگر
- عملکرد دقیق سیستم های الکترونیکی شامل ارسال داده و تصویر از ارتفاع 120 کیلومتری سطح زمین
-ارسال واجرای مطمئن و دقیق فرامین جدایش دماغه موتور وچترها
-عملکرد موفق سیستم بازیابی و سامانه های کاهنده سرعت در بازگشت محموله به زمین
-انجام مانور انتقال و اماده سازی موجود زنده قبل از پرتاب واحیای آن پس از بازیابی
-آزمودن موفق داده برداری از کپسول زیستی و عملکرد سامانه های پشتیبان حیات
-عملکرد موفق سازه و پوشش های حرارتی در مراحل رفت و بازگشت محموله
-مدیریت سه ایستگاه زمینی ثابت و سیار در ارتباط راه دور با محموله در مراحل مختلف پرواز
همچنین فرایند آموزش موجود زنده برای تطبیق با شرایط حضور در فضا همچنان در حال انجام است و بزودی شاهد پرتاب کاوشگر 4 با محموله زیستی به فضا خواهیم بود

برخی از تصاویر ارسال شده توسط تله متری:

2 1
لحظات آغازين پرتاب قبل از پرتاب در سکوی پرتابگر
4 3
پس از باز شدن چتر کمکی پس از جداشدن دماغه
6

5

محموله پس از بازگشت به زمین

محموله در حال بازگشت به زمین پس از بازشدن چتر اصلی

توضیح:شکل پایین سمت چپ در تصاویر تله متری عروسک دارای تجهیزات شبیه سازی علائم حیاتی موجود زنده است.

محموله در حال بازگشت به زمین پس از بازشدن چتر اصلی