پژوهشکده مدیریت ، حقوق و استانداردهای هوافضایی

هدف پژوهشکده مدیریت ، حقوق و استانداردهای هوافضایی پژوهش های بنیادی توسعه ای و کاربردی در کلیه زمینه های مربوط به مدیریت امور هوانوردی و فضایی ، حقوق هوافضا و استانداردهای مربوط به هوافضا است. با توجه به ماهیت بین المللی فعالیت های هوایی و فضایی، مطالعه و پژوهش برای یکنواختی و استانداردسازی فعالیت های هوافضایی کشور در قالب قوانین، مقررات و استاداردهای بین المللی در حوزه عملکرد این پژوهشکده قرار می گیرد.این پژوهشکده فعالیت های خود را در قالب سه گروه پژوهشی به شرح زیر سازماندهی می کند که به طور مستقل و با همکاری یکدیگر بر روی طرح های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشکده فعالیت می کند.

 

گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی در استفاده از هوافضا، شامل هواپیمایی، فرودگاهی، مخابرات، سنجش از دور، کنترل بلایای طبیعی ، حمل ونقل فضایی، توریست فضایی و آموزش است

گروه پژوهشی حقوق هوافضا

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی ، توسعه ای و کاربردی، نحوه استفاده از هوافضا ، قوانین و مقررات بین المللی حاکم بر هوافضا، تجاری سازی و خصوصی سازی فعالیت های فضایی از موضاعات مورد توجه این گروه است. فعالیت های این گروه به دو بخش عمده زیر گروه حقوق هوایی و زیر گروه حقوق فضایی تقسیم می شود

گروه پژوهشی استانداردهای هوایی و فضایی

هدف این گروه ، انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی ، برای تدوین و اعمال این استانداردهای هوایی و فضایی در فعالیت های هوایی و فضایی کشور است.

با توجه به بین المللی بودن فعالیت های هوایی وفضایی، پژوهش برای تهیه، تدوین و اعمال این استانداردها در زمینه ساخت وسایل پرنده هوایی و فضایی و زیر ساختارهای هوایی و فضایی، از قبیل فرودگاه ها و ایستگاه های کنترل زمینی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه است.