پژوهشکده علوم و فناوری های هوایی

هدف پژوهشكدة علوم و فناوري هوايي، پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در همة زمينه‌هاي مربوط به وسايل پرنده، زيرسيستم‌ها و كاربردهاي آنهاست. مباحث علمي و فناوري مربوط به طراحي، تحليل، توسعه، نمونه‌سازي، آزمايش و كاربرد وسايل پرنده، حوزة عملكرد اين پژوهشكده را تشكيل مي‌دهند. اين پژوهشكده فعاليت‌هاي خود را در قالب سه گروه پژوهشي به شرح زير سازماندهي مي‌كند كه به‌طور مستقل يا با همكاري يكديگر بر روي طرح‌هاي پژوهشي تعريف شده يا واگذار شده به پژوهشكده فعاليت مي‌كنند.

 

گروه پژوهشی علوم هوایی

هدف اين گروه انجام فعاليت‌هاي پژوهشي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در تمام زمينه‌هاي نظري، تحليلي و تجربي است، كه مبناي فناوري هوايي را تشكيل مي‌دهد.این زمینه های علمی، شامل ایرودینامیک و مکانیک سیالات، تحلیل سازه ها و مکانیک جامدات، علم مواد ، مکانیک پرواز و کنترل و پیشرانش هوافضایی است.موضوعاتی چون فناوری های نو در تحیلیل عددی جریان یا سازه، مواد و سازه های هوشمند و پیشرانه های نوین از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

 

گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده

دف اين گروه، تقويت دانش طراحي وسايل پرنده از طريق مطالعات و پژوهش‌هاي توسعه‌اي و كاربردي، نمونه‌سازي و آزمايش در زمينه‌هاي مربوط به اين مبحث است.طراحی و توسعه وسایل پرنده نوین مانند ریزپرنده های هدایت پذیر از دور و پرنده های بدون سرنشین هوشمند، استفاده از روش های نو مانند طراحی میان رشته ای و بهینه سازی برای توسعه وسایل پرنده و کاهش اثرات محیطی و زیست محیطی وسایل پرنده، مانند تابش و بازتاب راداری و مادون قرمز، صدا و آلایندگی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

 

گروه پژوهشی سیستم های هوایی

فعالیت های این گروه به دو بخش عمده تقسیم می شوند:پژوهش در زمینه سیستم هایی که وسایل پرنده بخشی از آن را تشکیل می دهند و کاربرد فناوری هوایی در دیگر حوزه های علوم و مهندسی از یک سو و پژوهش در زمینه زیر سیستم هایی نوین تشکیل دهنذه و پشتیبانی کننده وسایل پرنده و کاربرد فناوری های نو در این وسایل از سوی دیگر. در این راستا موضوعاتی چون کاربرد فناوری هوایی در سنجش از دور، حفاظت از محیط زیست و کنترل منابع طبیعی ، مخابرات، کنترل و پاسخ به بلایای طبیعی ، به سازی و بازآرایی وسایل پرنده برای استفاده در این زمینه ها، سامانه های ناوبری و کنترل هوایی، الکترونیک هوایی، شبیه سازی پرواز و آموزش رایانه ای فناوری هوایی (CBT) و مباحث نو در زیرسیستم های هوایی (مانند سیستم های هیدرولیک فشار-بالا ، توسعه کاربرد توان الکتریکی در هواپیما ، خدمات مخابرات و انتقال داده از/ به هواپیما ...) از زمینه های پژوهشی مورد توجه در این گروه هستند.